Rozstrzygnięcia przetargów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

2019-03-06

„Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”

Dane techniczne pojazdu

 1. Pojazd typu 4x2, DMC 12t, przystosowany do ruchu prawostronnego,
 2. Silnik – wysokoprężny, poziom emisji spalin Euro VI, układ rozruchu zimnego silnika, bez przystawki odbioru mocy silnika,
 3. Manualna skrzynia biegów,
 4. Zawieszenie – oś przednia resory piórowe lub pneumatyczne o nośności min. 4t, oś tylna pneumatyczna o nośności min. 8t, zdalne sterowanie zawieszeniem, blokada mechanizmu różnicowego, rozstaw osi dostosowany do montażu urządzenia hakowego,
 5. Koła – rozmiar w zakresie R 19,5 do 22,5 cali,
 6. Układ hamulcowy – dwuobwodowy, wszystkie hamulce tarczowe, systemy wspomagające ABS, ASR.
 7. Kabina – dzienna, kolor: dowolny, odchylanie kabiny hydraulicznej,
 8. Wyposażenie – 2 podgrzewane lusterka wsteczne ze sterowaniem elektrycznym, lusterko dojazdowe przednie, fotel kierowcy regulowany, elektryczne podnoszenie szyb, klimatyzacja, kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego, światła do jazdy dziennej.

Dane techniczne urządzenia hakowego

 1. Przystosowane do obsługi kontenerów typu KP-4, KP-7 i KP-10,
 2. Minimalny udźwig – 5t,
 3. Wysokość haka h-1200 mm,
 4. Ramię główne teleskopowe,
 5. Wyposażenie – rolki zapewniające stabilne prowadzenie kontenera, sterowanie w kabinie oraz z zewnątrz pojazdu, konstrukcja stalowa z wysokogatunkowej stali, zabezpieczona antykorozyjnie, hydrauliczna blokada kontenera, zbiornik oleju hydraulicznego ze wskaźnikiem poziomu oleju, boczne osłony antynajazdowe, robocze podesty boczne, osłony na lampy, hak z zapadką samoczynną, skrzynka narzędziowa,
 6. Komplet dokumentacji wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego.

 Wymagania dotyczące formy i warunków płatności:

 1. Rodzaj leasingu – operacyjny z opcją wykupu,
 2. Oprocentowanie stałe,
 3. Waluta - PLN
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru ubezpieczyciela, oferta nie powinna uwzględniać kosztów ubezpieczenia.
 5. Wykonawca dostarczy przed dostawą samochodu:

           - harmonogram (plan) płatności,

           - ogólne warunki leasingu,

           - wzór umowy leasingu

 Termin składania  i otwarcia ofert

Oferty należy składać w

            Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

 1. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica

            Pokój nr 6  - do dnia 14-03-2019 do godz. 10:00

 Miejsce otwarcia ofert

            Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

 1. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica

            Pokój nr 6 - dnia 14-03-2019 o godz. 10:15

Dodane 08.03.2019

ZAMAWIAJĄCY WYDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 21.03.2019R. DO GODZ. 10.00

Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pt: „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji – etap przyłącze do Szkoły Podstawowej nr 3”.

2018-10-09

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji – etap przyłącze do Szkoły Podstawowej nr 3”.

 Termin wykonania zamówienia

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.
 2. Termin zakończenia:

Całość przedsięwzięcia - 30.11.2019 r.

 1. W związku z tym, że zamówienie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych, Zamawiający bezwzględnie będzie wymagał, aby całość przedsięwzięcia została zakończona w terminie podanym powyżej.

 Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 22 października 2018 r. do godz. 1000 na następujących zasadach:

 1. Wadium wynosi 5000PLN (słownie złotych: pięć tysięcy)
 2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

-pieniężnej,

-gwarancji bankowej,

-gwarancji ubezpieczeniowej,

-poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).

 

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

 1. Paweł Łazicki – Wiceprezes ds. Technicznych tel. 89 625 24 28

 e-mail: p.lazicki@pugknidzica.com.pl

 

 Miejsce I termin składania

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;  13-100 Nidzica ,  ul. Kolejowa 17, w terminie do 22.10.2018 r. do godz. 1000.

 

Przetarg na „Zakup paliwa do pojazdów i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”

2018-11-29

Przetarg na „Zakup paliwa do pojazdów i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”

 

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów  i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy w ilości:

 

L.p.

Nazwa artykułu

Kod CPV

Jednostka

Ilość do zakupienia - l

1

Olej napędowy

09134100 – 8

Litr

45000,00

2

Benzyna bezołowiowa

09132100 – 4

Litr

4000,00

3

Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

09133000 - 0

Litr

1200,00

 

 1. Podane powyżej ilości dotyczą szacunkowego wyliczenia zapotrzebowania na paliwo w okresie 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie w ramach umowy, możliwość dokonywania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu upustów podanych w ofercie.
 2. W przypadku mniejszego zapotrzebowania na paliwo w okresie trwania umowy w stosunku do deklarowanego szacunkowego zapotrzebowania na paliwo w roku 2019, Wykonawca nie będzie wnosić z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego.
 3. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 01.01.2019r.  do 31.12.2019r. 
 4. Oferty należy składać w:

            Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

 1. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica

            Pokój nr 6  - do dnia 05-12-2018 do godz. 10:00

 

 1. Miejsce otwarcia ofert:

            Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

 1. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica

            Pokój nr 6 - dnia 05-12-2018 o godz. 10:15

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy
Data utworzenia:2018-04-27
Data publikacji:2018-04-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:567